Τίτλος:
Πολιτική Οικονομία
Γνωστικό αντικείμενο:
Θετικές Επιστήμες
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικές Επιστήμες
Πολιτικές Επιστήμες
Επιστήμες Μηχανικών
Νομική Επιστήμη
Επιστήμες Διοίκησης
Ευρωπαϊκές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
13 Μαΐου 2019 μέχρι 31 Ιουλίου 2019
Προθεσμία:
31/07/2019 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Πολιτική Οικονομία».

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης.
Η χρονική διάρκεια της μερικής φοίτησης μπορεί να έχει συνολική διάρκεια έως 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε:

  •  επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο e-mail  [email protected]  και στο τηλέφωνο 210 368 9813

To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πολιτική Οικονομία (Msc in Political Economy) είναι ένα νεοϊδρυθέν μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το ΠΜΣ στην Πολιτική Οικονομία, μέσα από ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα σπουδών το οποίο παρέχει:

(α) γνώση των σημαντικότερων θεωρητικών ζητημάτων και μεθόδων ανάλυσης που βρίσκονται στο επίκεντρο της Πολιτικής Οικονομίας,

(β) προσεγγίσεις οι οποίες θα αναδεικνύουν την κοινωνική διάσταση του γνωστικού πεδίου της Πολιτικής Οικονομίας αλλά και τις θεωρητικές διαμάχες μεταξύ των αντικρουόμενων σχολών σκέψης,

(γ) άμεση σύνδεση των θεωρητικών προσεγγίσεων με ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής,

(δ) ιδιαίτερη έμφαση σε θεωρητικές προσεγγίσεις που αποκλίνουν από την κυρίαρχη οικονομική θεωρία, ώστε να προωθηθεί ο πλουραλισμός των ιδεών που στοιχειοθετούν το ευρύ φάσμα της σύγχρονης Πολιτικής Οικονομίας,

αποσκοπεί να καλύψει ένα προφανές και μακροχρόνιο κενό στις σπουδές οικονομικού και κοινωνικού περιεχομένου σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα.

Στο ΠΜΣ, η προσέγγιση της Πολιτικής Οικονομίας ως ετερόδοξης εναλλακτικής οικονομικής θεωρίας, δεν περιορίζεται στη θεωρητική έκθεση του υλικού αλλά προχωρά στην εξοικείωση με τη χρήση σύγχρονων ποσοτικών εργαλείων απαραίτητων για τη διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας και την ολοκλήρωση της επιστημονικής πορείας από τη θεωρητική σύλληψη στον εμπειρικό έλεγχο και επαλήθευση. Έμφαση δίνεται επίσης σε πιο στοχευμένες περιοχές με έντονο ενδιαφέρον για τους σύγχρονους κοινωνικούς επιστήμονες όπως είναι η ανισότητα, η φτώχεια στις διάφορες εκδοχές της, τα περιβαλλοντικά προβλήματα, το διεθνές εμπόριο και η άνιση ανάπτυξη, η πολιτική οικονομία της μεγέθυνσης, η λειτουργία της αγοράς εργασίας και η εξέλιξη της εργασιακής διαδικασίας, κ.ά.

Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020, το ΠΜΣ προκηρύσσει τριανταπέντε (35) θέσεις εισακτέων φοιτητών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, στο e-mail [email protected], , από 13 Μαΐου 2019 μέχρι 31 Ιουλίου 2019. Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η προσφορά θέσεων στο Πρόγραμμα γίνεται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων και με σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε:

  •  επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο e-mail  [email protected]  και στο τηλέφωνο 210 368 9813
Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Πολιτική Οικονομία που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Θετικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.