Τίτλος:
Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων
Γνωστικό αντικείμενο:
Τεχνολογικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
ΤΕΙ Αθήνας
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Προθεσμία:
07/07/2016 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Υποψήφιοι: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., καθώς και πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι άλλων συναφών Τμημάτων τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης των μαθημάτων τους από το οικείο Τμήμα στο οποίο φοιτούν μέχρι τέλος της περιόδου εγγραφών στο Π.Μ.Σ.

Αριθμός Εισακτέων: Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι δύο (22) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού αυτού γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του N. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148). Συγκεκριμένα, σύμφωνα και με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., γίνονται δεκτοί έως τρεις (3) υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχαν στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας θα πρέπει πρώτα να κάνετε εγγραφή.

Εάν ήδη έχετε κάνει εγγραφή, συνδεθείτε δίνοντας «όνομα χρήστη», «κωδικό πρόσβασης» και στη συνέχεια επιλέξτε «Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης».

 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τα εξής δικαιολογητικά σε επικυρωμένα αντίγραφα από τις αρμόδιες αρχές:

  1. Ηλεκτρονική Αίτηση. Η Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., εκτυπώνεται από τον υποψήφιο και υποβάλλεται και σε έντυπη μορφή μαζί με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
  2. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
  3. Βιογραφικό σημείωμα
  4. Δύο (2) συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάξαντες.
  5. Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας (και της Ελληνικής για αλλοδαπούς).
  6. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
  7. Περίληψη πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας (εφ’ όσον υπάρχει).
  8. Περιγραφή στόχων για το Π.Μ.Σ. όπου να εξειδικεύονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα (μια σελίδα μέγιστο).
  9. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή τους.
Ιστοσελίδα ΠΜΣ: