2 ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Προγράμματα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Κρίσιμες ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 1 έως 15 Σεπτεμβρίου 2018 Ηλεκτρονική Υποβολή αιτήσεων: στο σύνδεσμο: https://ptde.uoi.gr/pms/

ενημερωτικό από τον κ Ευαγγέλου Φίλιππο Αιρετό ΑΠΥΣΠΕ Ηπείρου με τη ΔΑΚΕ/ΠΕ.

1ο Μεταπτυχιακό στην «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Συνοπτική Παρουσίαση: i) Εισάγονται 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες.

ii) Οι υποψήφιες/οι θα εξεταστούν σε γραπτή δοκιμασία σχετική με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (βλ. http://ptde.uoi.gr/ για την εξεταστέα ύλη και βιβλιογραφία ).

iii) Θα εξεταστούν σε μία από τις εξής ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, εκτός αν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας (Επιπέδου Γ1 και άνω) απαλλάσσονται από τη γραπτή εξέταση. Η γραπτή εξέταση στην ξένη γλώσσα προηγείται και η επιτυχία σε αυτή θεωρείται ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή των υποψηφίων στην εξέταση του γνωστικού αντικειμένου που θα ακολουθήσει.

iv) Οι επιτυχούσες/όντες στη γραπτή δοκιμασία θα κληθούν να προσέλθουν σε συνέντευξη.
v) Κριτήρια Επιλογής: Με άριστα τις 100 μονάδες έχουμε: 1) ο βαθμός πτυχίου (10 μόρια), 2) ο βαθμός της γραπτής δοκιμασίας (60 μόρια), 3) ο βαθμός της συνέντευξης (20 μόρια), 4) Διπλωματική εργασία – Δημοσιεύσεις (7 μόρια), 5) Παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικών με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (3 μόρια)

2ο Μεταπτυχιακό στις «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ της ΑΓΩΓΗΣ» με τρεις επιμέρους ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Συνοπτική Παρουσίαση: i) Οι προσφερόμενες ειδικεύσεις και ο αριθμός των φοιτητών: 1.Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός: 10 φοιτητές.

Διδασκαλία και Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου: 10 φοιτητές
Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική: 10 φοιτητές
ii) Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε γραπτή δοκιμασία στο γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης που επέλεξαν (βλ. http://ptde.uoi.gr/ για εξεταστέα ύλη και βιβλιογραφία)

iii) Θα εξεταστούν σε μία από τις εξής ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, εκτός αν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας (Επιπέδου Γ2) απαλλάσσονται. Η γραπτή εξέταση στην ξένη γλώσσα προηγείται και η επιτυχία σε αυτή θεωρείται ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή των υποψηφίων στην εξέταση του γνωστικού αντικειμένου που θα ακολουθήσει.

iv) Κριτήρια Επιλογής: Με άριστα τις 100 μονάδες έχουμε: 1) Γραπτή εξέταση κατανόησης αγγλικού επιστημονικού κειμένου, ανεξάρτητα από την κατοχή τίτλου γλωσσομάθειας (έως 10 μόρια), 2) Προφορική & γραπτή εξέταση (έως 40 μόρια), 3) Συνέντευξη (έως 10 μόρια), 4) Βαθμός πτυχίου (έως 10 μόρια), 5) Διπλωματική εργασία (έως 10 μόρια), 6) Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ (4 μόρια), 7) Μεταπτυχιακός τίτλος (4 μόρια), 8) Διδακτορικό (6 μόρια), 9) Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων (έως 6 μόρια)

Αναλυτικές Πληροφορίες & Ύλη: Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Π.Τ.Δ.Ε. http://ptde.uoi.gr/ & στα τηλέφωνα: 2651007187, 2651007455