Σύμφωνα με ότι προβλέπει διάταξη στο Σχέδιο Νόμου που ψηφίστηκε «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» μπαίνει προυπόθεση στην ίδρυση Μεταπτυχιακών καθώς δεν μπορεί να ιδρυθεί ΠΜΣ με λιγότερο από δέκα φοιτητές, από το ακαδημαικό έτος 2019-20 και μετά.
Πιό συγκεκριμένα σύμφωνα με τη διάταξη:
γ) αα) Η περίπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) ο αριθμός και ο τρόπος επιλογής των εισακτέων στο Π.Μ.Σ., ο αριθμός των οποίων δεν είναι μικρότερος των δέκα (10) ατόμων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, στα οποία περιλαμβάνονται οι γλώσσες, των οποίων απαιτείται η γνώση, και τα επίπεδα της γλωσσομάθειας,».
ββ) Η διάταξη της υποπερίπτ. αα΄ ισχύει για την εισαγωγή φοιτητών από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής.