Συγκροτήθηκε η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή της παρ. β του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 (Α’, 13) και ορίσθηκαν ως μέλη οι:

α. Μπαμπάλης Θωμάς, καθηγητής ΕΚΠΑ, με Α.Δ.Τ: ΑΖ 546343 ως Πρόεδρος.

β. Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, με Α.Δ.Τ: Φ 146730, ως μέλος.

γ. Φιλιππάτου Διαμάντω, επίκουρη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με Α.Δ.Τ: ΑΗ 618320, ως μέλος.

δ Αργυρόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 869374, ως μέλος.

ε. Μιχαλόπουλος Ανδρέας,καθηγητής ΕΚΠΑ, εκπρόσω- πος ΔΟΑΤΑΠ, με Α.Δ.Τ: Χ965094, ως μέλος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

α. Σοφός Αλιβίζος, καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, με Α.Δ.Τ. AM 450831.

β. Αντωνοπούλου Αικατερίνη, επίκουρη καθηγήτρια Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, με Α.Δ.Τ. Μ 009384.

γ. Κουνενού Καλλιόπη, αν. καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ, με Α.Δ.Τ. Σ 924814.

δ. Βαβουγυιός Διονύσιος, καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 863291.

ε. Κορδούτης Παναγιώτης, καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, εκπρόσωπος ΔΟΑΤΑΠ με Α.Δ.Τ. ΑΚ 224904.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Γιαννακάκη Ελένη του Κωνσταντίνου, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Μεταπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του ΥΠΠΕΘ με αναπληρώτριες την Καλδή Μαρία του Ευστρατίου και Κουμπουλή Κωνσταντίνα - Άννα του Αντωνίου, υπαλλήλους της ιδίας οργανικής μονάδας του ΥΠΠΕΘ.

Έργο της επιτροπής είναι:

α) ο καθορισμός των κριτηρίων συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας,

ββ) η διαπίστωση της συνάφειας των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (Μ.Π.Σ.) της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα ανωτέρω αντικείμενα και

γγ) η διαπίστωση της συνάφειας των διδακτορικών τίτλων σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα ίδια αντικείμενα.

Η επιτροπή συνεδριάζει στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Πρόεδρος μπορεί να ορίζει και άλλους τόπους συνεδρίασης ή και τη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Δείτε το Φ.Ε.Κ.
ΦΕΚ B 774 - 06.03.2019
Ημερομηνία κυκλοφορίας 06.03.2019 Σελίδες 2 (9367 - 9368)
alt alt