Εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης η ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Βιοϊατρική Μηχανική» («Biomedical Engineering», BME-AUTh) και αναμένεται το ΦΕΚ ίδρυσης του. Στο ΔΠΜΣ συμμετέχουν τα Τμήματα ΑΠΘ: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Μηχανολόγων Μηχανικών – Χημικών Μηχανικών – Πληροφορικής – Ιατρικής – Βιολογίας. Το ΔΠΜΣ στην Βιοϊατρική Μηχανική (BME-AUTh) θα λειτουργήσει στα Αγγλικά και θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2021.

Απευθύνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή σαράντα πέντε (45) Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο «Βιοϊατρική Μηχανική». Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης (60 ECTS σε μαθήματα και 30 ECTS διπλωματική εργασία) ή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης με Έρευνα (40 ECTS σε μαθήματα και 50 ECTS διπλωματική εργασία). Πληροφορίες για τα προγράμματα ειδίκευσης και τα μαθήματα δίνονται στην ιστοσελίδα του BME-AUTh http://bme.web.auth.gr.

Υποψήφιοι:

Στο ΔΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων και διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής η ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με πτυχία και διπλώματα συναφή προς τα πεδία ειδίκευσης του ΔΠΜΣ.

Η διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ είναι τρία (3) εξάμηνα και απαιτούνται δίδακτρα (750€ ανά εξάμηνο). Η διδασκαλία των μαθημάτων είναι στα Αγγλικά, υποχρεωτική και γίνεται απογευματινές – βραδινές ώρες, Δευτέρα – Παρασκευή.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν ηλεκτρονικά και μέσω της ιστοσελίδας του ΔΠΜΣ, http://bme.web.auth.gr, και ως τις 30 Αυγούστου 2021, την εκδήλωση ενδιαφέροντος (expression of interest), που αποτελεί μια απλή δήλωση στοιχείων με σύντομη περιγραφή του ενδιαφέροντος για το BME-AUTh, χωρίς υποβολή δικαιολογητικών. Αργότερα (Σεπτέμβριος 2021) θα ζητηθεί από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, τίτλοι σπουδών, αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας αν υπάρχουν, δύο συστατικές επιστολές, πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας, κατά περίπτωση πιστοποιητικό του ΔΟΑΤΑΠ). Όλοι οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που θα οριστεί από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ.