Τίτλος:
Ίδρυμα Σαμούρκα: Υποτροφίες 2016 - 2017
Πληροφορίες:

ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 - 2017

 

 

Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία “ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ”, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1α΄του Οργανισμού του (ΦΕΚ 282 Β΄/24.04.1986) και τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4182/2013,

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

 

 1. Τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών, με επιλογή, σε Έλληνες φοιτητές, που θα εισαχθούν ως πρωτοετείς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού Τομέα, μέσω του συστήματος Πανελληνίων Εξετάσεων, και οι οποίοι θα έχουν αποφοιτήσει το 2016 από Γενικά Λύκεια ή Λυκειακές Τάξεις της νησιωτικής Ελλάδας (όπως εξειδικεύεται κατωτέρω).

Το ποσό της κάθε υποτροφίας θα ανέρχεται στο ανώτατο επιτρεπόμενο κατά νόμο ποσό των 400,00 Ευρώ μηνιαίως, έως το τέλος των κανονικών σπουδών του υποτρόφου, για όσα έτη δηλαδή είναι η υποχρεωτική φοίτηση στο Τμήμα στο οποίο θα εισαχθεί.  

 

 1. Τη χορήγηση τριών (3) εφάπαξ οικονομικών ενισχύσεων, ποσού εκάστης εξ αυτών χιλίων ευρώ (1.000,00 €), σε όσους από τους ανωτέρω υποψηφίους επιτύχουν τον υψηλότερο βαθμό πρόσβασης και δεν θα έχουν επιλεγεί για τη χορήγηση υποτροφίας.

 

 

Α.   ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν υποτροφία ή εφάπαξ οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να αποφοιτήσουν κατά το έτος 2016 από Ελληνικό Δημόσιο Γενικό Λύκειο ή Λυκειακές Τάξεις ελληνικού νησιού, το οποίο να απέχει από τον Πειραιά περισσότερα από 60 ναυτικά μίλια και ο μόνιμος πληθυσμός του να μην υπερβαίνει τους 3.500 κατοίκους, βάσει της τελευταίας απογραφής του 2011, όπως ενδεικτικά:
 • Αγαθονήσι, Αστυπάλαια, Κάσος, Καστελλόριζο, Λειψοί, Νίσυρος, Πάτμος, Σύμη, Τήλος, Χάλκη (Δωδεκάνησα),
 • Αγ. Ευστράτιος, Οινούσες, Σαμοθράκη, Φούρνοι, Ψαρά (Β.Α. Αιγαίο),
 • Αμοργός, Ανάφη, Αντίπαρος, Δονούσα, Ηράκλεια, Θηρασία, Ίος, Κίμωλος, Κουφονήσι, Σέριφος, Σίφνος, Σχοινούσα, Φολέγανδρος (Κυκλάδες),
 • Αλόννησος, Σκύρος (Σποράδες),
 • Ιθάκη, Παξοί (Ιόνιο),
 • Ελαφόνησος (Πελοπόννησος).
 1. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού, όπου και το Γενικό Λύκειο (ή οι Λυκειακές τάξεις) από το οποίο έχουν αποφοιτήσει.
 2. Να έχουν απολυτήριο Δημόσιου Γενικού Λυκείου ή Λυκειακών Τάξεων με βαθμό τουλάχιστον “λίαν καλώς” και διαγωγή τουλάχιστον “κοσμιωτάτη”.
 3. Να είναι επιτυχόντες πρωτοετείς φοιτητές μέσω του συστήματος Πανελλαδικών Εξετάσεων, σε Ίδρυμα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) στην Ελλάδα με Γενικό Βαθμό Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση τουλάχιστον δεκατρία και πενήντα εκατοστά (13,50) και άνω. Στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν περιλαμβάνονται οι Στρατιωτικές, Αστυνομικές και Εκκλησιαστικές Σχολές.
 4. Να έχουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους οικονομική αδυναμία για την αντιμετώπιση σπουδών Α.Ε.Ι. και σε κάθε περίπτωση το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημά* τους να μην υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €), κατά το έτος 2015.

*Συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα για το έτος 2015: Στην περίπτωση οικογένειας, αφορά στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (και των δύο γονέων αθροιστικά). Στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, αφορά στο ετήσιο εισόδημα του ενός γονέα. Στην περίπτωση διαζευγμένων γονέων αφορά στο ετήσιο εισόδημα του γονέα που έχει την επιμέλεια του υποψηφίου. Σε διαφορετική περίπτωση, αφορά στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τρίτου, που έχει αναλάβει την κηδεμονία του υποψηφίου.

 

 

Β.     ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να υποβάλουν στα Γραφεία του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΑΜΟΥΡΚΑ, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 17:00, σχετική αίτηση που θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό γεννήσεως από το Δήμο στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο υποψήφιος.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από την ίδια Αρχή.
 3. Αντίγραφο Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, με βαθμό τουλάχιστον “λίαν καλώς” και διαγωγή τουλάχιστον “κοσμιωτάτη”.
 4. Βεβαίωση Πρόσβασης (με τους βαθμούς πρόσβασης) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 5. Βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία της Σχολής στην οποία θα έχει εισαχθεί ο υποψήφιος.
 6. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 7. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας.
 8. Αντίγραφα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) και του Εκκαθαριστικού Σημειώματος (Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου) του γονέα του υποψηφίου, καθώς και του ιδίου του υποψηφίου, σε περίπτωση που υποβάλλει ατομικά δήλωση φόρου εισοδήματος, των δύο (2) τελευταίων ετών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποβάλλει ο ίδιος Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος, πρέπει να προσκομίσει σχετική υπεύθυνη δήλωση.
 9. Αντίγραφα της Αναλυτικής Κατάστασης Μισθωμάτων ακινήτων (Έντυπο Ε2), της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9) και του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ, του γονέα του υποψηφίου, καθώς και του ιδίου του υποψηφίου, σε περίπτωση που υποβάλλει ατομικά τα ανωτέρω Έντυπα, των δύο (2) τελευταίων ετών.
 10. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έλαβε ή λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές, είτε από το ίδιο Ίδρυμα, είτε άλλη από οποιοδήποτε άλλο φορέα και δεν έχει εκπέσει από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία που του είχε απονεμηθεί προηγουμένως. Προκειμένου περί ανηλίκων, η δήλωση υποβάλλεται από τον κηδεμόνα τους.
 11. Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι αληθή και ακριβή αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων.

 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος:

 • Είναι άνδρας υποψήφιος, θα πρέπει να υποβάλλει βεβαίωση από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο ότι έχει απαλλαγεί από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχει λάβει αναβολή κατάταξης για όλη τη διάρκεια των σπουδών του ή υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι έχει υποβάλει αίτημα χορήγησης αναβολής αλλά ακόμα δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ή υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι δεν έχει λάβει μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης πρόσκληση κατάταξης.
 • Είναι μέλος οικογένειας με άνεργο ή άνεργους γονείς ή κηδεμόνα, θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση επιδότησης ανεργίας του κάθε γονέα που είναι άνεργος, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμένοι οι γονείς του ή την κάρτα ανεργίας του κάθε άνεργου μέλους.
 • Έχει ο ίδιος ή κάποιο μέλος της οικογενείας του (με συγγένεια Α' βαθμού) αναπηρία, θα πρέπει να προσκομίσει σχετική πιστοποίηση, στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας, από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), ή οποιουδήποτε άλλου πιστοποιημένου φορέα.
 • Έχει δηλώσει ότι γνωρίζει μια ή περισσότερες ξένες γλώσσες, θα πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο πτυχίο ξένης γλώσσας, διαφορετικά δεν θα συνεκτιμηθεί η γνώση ξένης γλώσσας κατά την αξιολόγηση της αίτησής του.
 • Έχει δηλώσει ότι έχει βραβευθεί σε οποιοδήποτε διαγωνισμό ή διοργάνωση, θα πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο πιστοποιητικό, διαφορετικά δεν θα συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση της αίτησής του.
 • Είναι προστατευόμενο μέλος τρίτου, θα πρέπει να προσκομίσει τη σχετική δικαστική απόφαση βάσει της οποίας θα ορίζεται ο νόμιμος κηδεμόνας του υποψηφίου.
 • Είναι προστατευόμενο μέλος ενός από τους δύο γονείς, λόγω διαζυγίου, θα πρέπει να προσκομίσει τη δικαστική απόφαση για την επιμέλεια του προσώπου του υποψηφίου ή σχετικό συμφωνητικό των γονέων επικυρωμένο από το Δικαστήριο.

 

Σημαντική επισήμανση: Στις παρακάτω περιπτώσεις, οι συμμετοχές θα κριθούν άκυρες και δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων:

 • Εάν η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν ταχυδρομικά στο ΙΔΡΥΜΑ, αλλά με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (για παράδειγμα με e-mail).
 • Εάν η παραπάνω ταχυδρομική υποβολή της αίτησης και όλων των δικαιολογητικών δεν πραγματοποιηθεί μέχρι την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής και υποβολής δικαιολογητικών.
 • Εάν δεν υποβληθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικά μέχρι την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων και υποβολής δικαιολογητικών.
 • Εάν τυχόν παραποιηθούν, με οποιοδήποτε τρόπο, τα υποβαλλόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά.
 • Όπου ζητείται υπεύθυνη δήλωση, αυτή πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής της.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά ταχυδρομικά, το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 17:00 (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) στη διεύθυνση των Γραφείων του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΑΜΟΥΡΚΑ, οδός Καρνεάδου αρ.8, Αθήνα – ΤΚ 10675.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-7488703, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00 έως 17:00.

 

 

Γ.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Κατά την εκτίμηση των υποψηφιοτήτων, όπως αυτά θα αποδεικνύονται και από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, βαρύνουσα σημασία θα έχει η κοινωνική και οικονομική κατάσταση του υποψηφίου υποτρόφου και της οικογένειάς του, καθώς και η σχολική του επίδοση.

 1. Κοινωνικο-οικονομική κατάσταση του υποψηφίου και της οικογενείας του:
 • Η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου υποτρόφου και των γονέων – κηδεμόνα του.
 • Υποψήφιος υπότροφος ή μέλος οικογενείας του (Α’ βαθμού συγγένειας) με αναπηρία.
 • Υποψήφιος με άνεργο γονέα ή κηδεμόνα.
 • Η οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου (ενδεικτικά αναφέρονται: αν είναι παιδί πολύτεκνης οικογένειας με ανήλικα αδέρφια, αν είναι παιδί μονογονεϊκής οικογένειας, αν έχει αδέρφια που σπουδάζουν εκτός του νομού μόνιμης κατοικίας και φοίτησης του ιδίου).
 1. Σχολική επίδοση:
 • Ο βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου.
 • Ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης, όπως προκύπτει από τη Βεβαίωση Πρόσβασης (στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση).
 • Τα πτυχία ξένων γλωσσών.
 1. Άλλα στοιχεία: Το Διοικητικό Συμβούλιο, ως Επιτροπή Αξιολόγησης, μπορεί να συνεκτιμήσει ελεύθερα τυχόν άλλους ειδικούς παράγοντες που θα προκύψουν κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.
 2. Συνέντευξη υποψηφίων: Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων στην εν λόγω Προκήρυξη χορήγησης Υποτροφιών και εφάπαξ Οικονομικών Ενισχύσεων, οι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν να συμμετέχουν και σε μια σύντομη συνέντευξη (προσωπικά ή τηλεφωνικά) με στόχο την πληρέστερη εικόνα των υποψηφίων, καθώς και την αποσαφήνιση όποιων επιπλέον πληροφοριών είναι απαραίτητες στην Επιτροπή Αξιολόγησης σχετικά με την υποψηφιότητά τους. Η επικοινωνία θα γίνει είτε τηλεφωνικά είτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) που θα έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι στην αίτησή τους.

 

 

Δ.   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

Όσες αιτήσεις πληρούν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης θα αξιολογηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, που αποτελεί την Επιτροπή Αξιολόγησης, το οποίο θα αναδείξει τους υποτρόφους και αυτούς που θα λάβουν τις εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις και θα καταρτίσει τον πίνακα επιτυχόντων.

Πριν από την κατάρτιση του πίνακα επιτυχόντων, η Επιτροπή θα καλέσει τους επικρατέστερους υποψήφιους, που έχουν πιθανότητα να επιλεγούν, να προσκομίσουν πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Η Επιτροπή αποφασίζει, μετά από αξιολόγηση των υποψηφίων, βάσει των ανωτέρω κριτηρίων, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει την απόφασή της είτε για την ανακήρυξη είτε για την απόρριψη κάποιου υποψηφίου ως υποτρόφου.  

Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με επιστολή, ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα τους σταλεί στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει, μέσα σε εύλογο διάστημα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, για την επιλογή τους ή μη.

 

 

Ε.   ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ –

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

 

Το ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ θα καλέσει τους επιλεγέντες να προσέλθουν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την οριστικοποίηση του πίνακα επιτυχόντων, για την υπογραφή σύμβασης υποτροφίας, προσκομίζοντας απαραιτήτως βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία της Σχολής στην οποία έχουν εισαχθεί. Στην σύμβαση υποτροφίας θα περιέχονται οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις και δικαιώματα.

Το ποσό της υποτροφίας θα ανέρχεται σε 400,00 Ευρώ μηνιαίως, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 101/532/7308/ΒΟΟΠ/20.12.2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, και μπορεί να αναπροσαρμόζεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, σε περίπτωση αύξησης των μηνιαίων ορίων των χορηγουμένων υποτροφιών.

Η καταβολή της υποτροφίας θα αρχίσει από την 1η Οκτωβρίου 2016 και θα διαρκέσει έως το τέλος των κανονικών σπουδών του υποτρόφου, ήτοι την συμπλήρωση των προβλεπόμενων εξαμήνων φοίτησης στην Σχολή στην οποία έχει εισαχθεί, με τους όρους και περιορισμούς που αναγράφονται πιο κάτω.

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας, μετά την αφαίρεση τυχόν νόμιμων κρατήσεων, θα καταβάλλεται από το ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ στην αρχή κάθε μήνα σε τραπεζικό λογαριασμό καταθέσεων, τον οποίο θα πρέπει να έχει ανοίξει ο υπότροφος σε Τράπεζα που θα υποδειχθεί από το Ίδρυμα.

Το ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ θα καλέσει, επίσης, αυτούς, εκ των υποψηφίων, που θα έχουν επιλεγεί για τη χορήγηση των εφάπαξ οικονομικών ενισχύσεων να προσέλθουν, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την οριστικοποίηση του πίνακα επιτυχόντων, για την καταβολή του σε αυτούς και την υπογραφή σχετικής απόδειξης, προσκομίζοντας απαραιτήτως βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία της Σχολής στην οποία έχουν εισαχθεί.

 

 

ΣΤ.   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

 

Ο Υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση:

-   Να υποβάλει και δηλώσει ακριβή και αληθή στοιχεία.

-   Να αποδεχθεί τους όρους της προκήρυξης και της σύμβασης.

- Να επιτυγχάνει σε κάθε εξάμηνο φοίτησης 70/100 των υποχρεωτικών και κατ’ επιλογή μαθημάτων του αντιστοίχου εξαμήνου φοίτησης. Προς τούτο οφείλει να προσκομίζει αναλυτική βεβαίωση της Γραμματείας της Σχολής όπου φοιτά, στην οποία να αναγράφεται αναλυτικά η βαθμολογία του ανά εξάμηνο και ανά μάθημα και, επίσης, αναλυτική ετήσια βαθμολογία μετά το πέρας των επαναληπτικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων.

- Να προσκομίσει πιστοποιητικό συμπλήρωσης και ολοκλήρωσης των σπουδών του με το τέλος αυτών.

 

 

Ζ.   ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

 

Το ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον υπότροφο κάθε μήνα το ποσό της υποτροφίας, έως το τέλος των σπουδών του, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που αναγράφονται ανωτέρω.

Το ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ μπορεί να διακόψει την παροχή της υποτροφίας:

α.   Σε περίπτωση που τα στοιχεία που προσκόμισε ή δήλωσε ο υπότροφος είναι ψευδή.

β. Σε περίπτωση που η πρόοδος του υποτρόφου δεν είναι ικανοποιητική σύμφωνα με τα  κριτήρια της παραγράφου (ΣΤ).

γ.   Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεών του (παράγραφος (ΣΤ).

δ. Σε περίπτωση σοβαρής επιδείνωσης της οικονομικής δυνατότητας του Ιδρύματος, ιδίως λόγω οικονομικών συνθηκών ή επιβαρύνσεων. Στην περίπτωση αυτή θα έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση του υποτρόφου έξι (6) μήνες πριν τη διακοπή.

 

Το κείμενο της Προκήρυξης θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο στις σχετικές ιστοσελίδες των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και θα δημοσιευθεί στον τύπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης, η Διοίκηση του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΑΜΟΥΡΚΑ θα μεριμνήσει για την σχετική ενημέρωση των υποψηφίων στους οποίους απευθύνεται η παρούσα Προκήρυξη μέσω των Λυκείων όπου φοιτούν.

 

Αθήνα 23 Νοεμβρίου 2015

 

Για το ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.